Η Εκκλησία είναι το μεγαλύτερο τρείλερ ταινίας που έγινε ποτέ

Πώς η εκκλησία μπορεί να είναι μια πρόγευση του παραδείσου.

Σκοπός ενός τρέιλερ ταινίας είναι να δώσει χαίλαϊτ μιας επικείμενης ταινίας, δημιουργώντας “φήμη” γι’ αυτήν. Και η “φήμη” αναγκάζει τους ανθρώπους να δουν την ταινία. Για παράδειγμα, τα τρέιλερ του Οι Εκδικητές: Η Εποχή του Ultron ήταν απίστευτα. Ήταν τόσο δελεαστικά που δεν μπορούσα να περιμένω την ταινία να φτάσει στις αίθουσες.

Η εκκλησία είναι ένα τρέιλερ ταινίας

Γνωρίζατε ότι η τοπική εκκλησία πρέπει να είναι σαν ένα τρέιλερ ταινίας της αιώνιας εκκλησίας; Ο απόστολος Ιωάννης περιγράφει την αιώνια εκκλησία στην Αποκάλυψη 5:6-12:

“Καὶ εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ ἐν μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς ἐσφαγμένον, ἔχον κέρατα ἑπτὰ καὶ ὀφθαλμοὺς ἑπτά, ἃ εἰσι τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ Θεοῦ ἀποστελλόμενα εἰς πᾶσαν τὴν γῆν. καὶ ἦλθε καὶ εἴληφεν ἐκ τῆς δεξιᾶς τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου. καὶ ὅτε ἔλαβε τὸ βιβλίον, τὰ τέσσαρα ζῷα καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, ἔχοντες ἕκαστος κιθάραν καὶ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας θυμιαμάτων, αἵ εἰσιν αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων· καὶ ἄδουσιν ᾠδὴν καινὴν λέγοντες·

Ἄξιος εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον

καὶ ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ,

ὅτι ἐσφάγης καὶ ἠγόρασας τῷ Θεῷ ἡμᾶς ἐν τῷ αἵματί σου

ἐκ πάσης φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους,

καὶ ἐποίησας αὐτοὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν βασιλεῖς καὶ ἱερεῖς,

καὶ βασιλεύσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ εἶδον καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ ἦν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων καὶ χιλιάδες χιλιάδων, λέγοντες φωνῇ μεγάλῃ·

Ἄξιόν ἐστι τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον

λαβεῖν τὴν δύναμιν καὶ τὸν πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ ἰσχὺν

καὶ τιμὴν καὶ δόξαν καὶ εὐλογίαν”.

Η αιώνια εκκλησία θα είναι μια συμφιλιωτική, ενοποιητική, πολυεθνική κοινότητα που βασιλεύει στη γη, λατρεύοντας τον Ιησού. Η εκκλησία σήμερα πρέπει να είναι ένα τρέιλερ ταινίας, δελεάζοντας και τραβώντας τους ανθρώπους να λάβουν μέρος σε αυτή τη μελλοντική πραγματικότητα. Ο απόστολος Παύλος δίδαξε την εκκλησία στους Κολλοσαείς πώς να είναι μια δελεαστική πρόγευση. Έγραψε:

ὅπου οὐκ ἔνι ἕλλην καὶ ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ [τὰ] πάντα καὶ ἐν πᾶσιν χριστός. ἐνδύσασθε οὖν ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ θεοῦ, ἅγιοι καὶ ἠγαπημένοι, σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ, χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραΰτητα, μακροθυμίαν, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων καὶ χαριζόμενοι ἑαυτοῖς ἐάν τις πρός τινα ἔχῃ μομφήν: καθὼς καὶ ὁ κύριος ἐχαρίσατο ὑμῖν οὕτως καὶ ὑμεῖς: ἐπὶ πᾶσιν δὲ τούτοις τὴν ἀγάπην, ὅ ἐστιν σύνδεσμος τῆς τελειότητος. καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ χριστοῦ βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώματι: καὶ εὐχάριστοι γίνεσθε. ὁ λόγος τοῦ χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως, ἐν πάσῃ σοφίᾳ διδάσκοντες καὶ νουθετοῦντες ἑαυτοὺς ψαλμοῖς, ὕμνοις, ᾠδαῖς πνευματικαῖς ἐν [τῇ] χάριτι ᾄδοντες ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν τῷ θεῷ: καὶ πᾶν ὅ τι ἐὰν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἢ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι κυρίου ἰησοῦ, εὐχαριστοῦντες τῷ θεῷ πατρὶ δι’ αὐτοῦ”(Κολ. 3:11-17).

Μια τοπική εκκλησία που είναι μια αντανάκλαση αυτού:

* Δεν έχει αχρωματοψία, αλλά είναι χρωματικώς-ευλογημένη. Είναι πολυεθνική (ε. 11).
*
Κοινωνικοοικονομικά διαφορετική (ε. 11). Η αγάπη και η αποδοχή βασίζεται στο σταυρό, όχι την κοινωνική θέση.
*
Ιερή, σπλαχνική, ευγενική, ταπεινή, πράη, και υπομονετική (ε. 12).
*
Ανεκτική και συγχωρητική (ε. 13).
*
Αγαπητική και ζώντας σε αρμονία (ε. 14).
* Ειρηνική και ένα σώμα (ε. 15)
* Επικεντρωμένη στο λόγο του Χριστού, σοφή και γεμάτη ευχαριστία.

Πώς μπορεί να είναι δυνατή μια τέτοια όμορφη εκκλησία; Ο Παύλος μάς διδάσκει στους Κολοσσαείς 3:1-4:

«εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ χριστῷ, τὰ ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὁ χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ καθήμενος: τὰ ἄνω φρονεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς: ἀπεθάνετε γάρ, καὶ ἡ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται σὺν τῷ χριστῷ ἐν τῷ θεῷ. ὅταν ὁ χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ὑμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ”.

Όταν οι άνθρωποι του Θεού έχουμε το νου μας στον Χριστό, που είναι η ζωή μας, είμαστε εξουσιοδοτημένοι από το Πνεύμα να ωριμάζουμε σταδιακά και να αντικατοπτρίζουμε αυτή τη μεγάλη μέρα του μέλλοντος. Είθε η εκκλησία να είναι το πιο επικό τρέιλερ ταινίας που έγινε ποτέ έτσι ώστε όλοι να θέλουν να δουν εκείνη τη μέρα να έρχεται.

Πηγή

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *